Begroting 2019

Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen worden de verbonden partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de gemeenteraad:

  • De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over die programma’s;
  • Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen

Bijdragen Nissewaard aan verbonden partijen

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Gemeenschappelijke regeling

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

€ 212.653

€ 214.349

€ 218.211

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

€ 170.124

€ 244.008

€ 250.896

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

€ 4.566.797

€ 4.591.255

€ 4.796.896

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

€ 955.812

€ 951.922

€ 976.672

Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg

€ 449.752

€ 651.475

€ 618.413

Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

€ 35.260

€ 0

€ 0

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

€ 193.616

€ 0

€ 0

Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat

€ 0

€ 0

€ 0

GGD Rotterdam - Rijnmond

€ 435.275

€ 435.707

€ 442.680

Samenwerking Werk, Inkomen en Zorg

n.v.t.

n.v.t.

CJG

€ 2.060.800

onbekend

Jeugdhulp Rijnmond

€ 14.636.363

€ 14.982.092

€ 17.521.790

Syntrophos

€ 6.465.000

€ 6.507.609

€ 7.047.973

Voorne - Putten Werkt

€ 9.699.360

€ 9.373.421

€ 8.393.927

Vennootschappen en coöperaties

Eneco

€ 0

onbekend 

Evides

€ 0

onbekend 

NV Reinis

€ 10.976.910

 € 11.487.509 

Dataland

€ 0

onbekend 

Elementen

€ 0

onbekend 

Stichtingen en verenigingen

N.v.t.

Overige verbonden partijen

N.v.t.