Begroting 2019

Begrotings- en realisatiecijfers per programma - thema's

Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s.

Programma thema's (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017 (- = voordelig saldo)

Begroting 2018 (incl. wijzigingen t/m september 2018)

Begroting 2019 lasten

Begroting 2019 baten

Nadelig saldo

Voordelig saldo

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

2.604

3.170

3.148

3.148

- Burgerzaken

473

679

1.924

1.097

827

- Dienstverlening

76

679

615

615

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

6.460

6.788

7.036

59

6.977

- Beheer openbare ruimte

14.247

18.048

36.265

19.453

16.813

- Accommodaties & parkeren

13.925

13.978

21.270

7.666

13.604

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

617

835

938

938

- Bereikbaarheid & mobiliteit

28

98

304

8

296

- Duurzaamheid & klimaatadaptatie

1.279

1.261

1.164

3

1.161

- Wonen

723

1.200

1.564

353

1.211

- Bouwprojecten & grondexploitatie

1.199

-2.155

22.241

23.061

820

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

381

408

882

608

274

- Cultuur

6.362

6.162

8.285

2.002

6.283

- Recreatie & toerisme

674

844

918

205

713

- Cultureel erfgoed

52

75

62

62

- Sport

1.047

1.287

1.305

2

1.303

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

2.923

3.611

4.612

669

3.943

- Thuis in de wijk

5.320

9.873

6.229

6.229

- Maatwerk jeugd

24.854

28.025

29.449

29.449

- Maatwerk volwassenen

33.637

33.886

37.401

2.613

34.789

- Werk & inkomen

22.241

25.056

59.329

36.405

22.924

- Volksgezondheid

1.103

888

784

784

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

29.423

29.763

31.148

1.132

30.016

- Treasury

-8.328

-3.845

-76

4.130

4.205

- Vennootschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

-145.599

-150.428

710

155.722

155.012

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-14.813

-14.450

677

15.471

14.793

- Overige belastingen

-214

-14.721

316

5.262

4.946

- Overige baten & lasten

-2.209

-10.127

2.600

646

1.954

Saldo begroting 2019 (excl. reserves)

4.537