Begroting 2019

Overzicht van incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.

 Incidentele lasten

2019

2020

2021

2022

Bestuur, burgerzaken

45.000

25.000

Bestuur, dienstverlening

230.064

113.864

36.264

Schoon, heel en veilig, accommodaties & parkeren

1.444.251

17.687

2.400

Schoon, heel & veilig, Beheer openbare ruimte 

200.000

100.000

45.000

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, duurzaamheid & klimaatadaptatie

50.000

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, wonen

-60.000

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, bouwprojecten & grondexploitatie

20.288.369

19.204.499

9.488.141

9.111.334

Ondernemen & ontspannen

35.000

Leren, participeren & ondersteunen, onderwijs

13.761

99.449

Leren, participeren & ondersteunen, maatwerk jeugd

1.989.070

772.112

Leren, participeren & ondersteunen, maatwerk volwassenen

333.546

111.185

Leren, participeren & ondersteunen, thuis in de wijk

650.000

Overige algemene dekkingsmiddelen, overhead ondersteuning organisatie

371.520

-10.000

Overige algemene dekkingsmiddelen, overige baten & lasten

148.136

30.565

Incidentele baten 

2019

2020

2021

2022

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, wonen

-60.000

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, bouwprojecten & grondexploitatie

1.026.133

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, bouwprojecten & grondexploitatie

20.288.369

19.204.499

9.488.141

9.111.334

Incidentele stortingen reserves (lasten)

Storting algemene reserve

-1.007.000

Storting reserve ontwikkeling KCC

-21.599

Subtotaal incidentele stortingen reserves 

-1.007.000

-21.599

Incidentele onttrekkingen reserves (baten)

Storting reserve ontwikkeling KCC

102.601

Onttrekking reserve sociaal domein

3.042.648

914.729

2.832

Onttrekking reserve beheer

107.875

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

666.864

Onttrekking algemene reserve

35.000

Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves) 

-1.536.227

-366.732

-80.832

0

Toelichting incidentele lasten > € 100.000   

Programma 1 Bestuur - Dienstverlening   
De incidentele lasten ad. € 230.064 in 2019, € 113.864 in 2020 en € 36.264in 2021 houden verband met het zaakgericht werken KCC.   

Programma 2 - Schoon, heel & veilig   
De incidentele lasten ad. € 1.444.251 in 2019, € 17.687 in 2021 en € 2.400 in 2021 houden verband met het planmatig onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen.   

Programma 2 - Schoon, heel & veilig   
De incidentele lasten ad. € 200.000 in 2019, € 100.000 in 2020 en € 45.000 in 2021 houden verband met de beheerplannen openbare ruimte.   

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Bouwprojecten & grondexploitatie   
De incidentele lasten ad. € 20.288.369 in 2019, € 19.204.499  in 2020, € 9.488.141 in 2021 en € 9.111.334 in 2022 houden verband met de grondexploitatie.   

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen - Maatwerk jeugd   
De incidentele lasten ad. € 1.989.070 in 2019 en € 772.112 in 2020 houden verband met maatwerk jeugd (gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond en Veilig thuis Rotterdam Rijnmond).   

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen - Maatwerk volwassenen.   
De incidentele lasten ad. € 333.546 in 2019 en € 111.185 in 2020 houden verband met tijdelijke formatie uitbreiding voor de uitvoering van de Wmo.   

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen - Thuis in de wijk   
De incidentele lasten ad. € 650.000 in 2019 houden verband met Thuis in de wijk.   

Algemene dekkingsmiddelen – Overhead ondersteuning organisatie   
De incidentele lasten ad. € 371.520 in 2019 en -€ 10.000 in 2020 houden merendeels verband met  het planmatig onderhoud aan werkgebouwen.   

Algemene dekkingsmiddelen – Overige baten & lasten   
De incidentele lasten ad. € 148.136 in 2019 en € 30.565 in 2020 houden verband met flankerend beleid.   

Algemene reserve   
De incidentele last in 2019 ad. € 1.007.000 betreft de storting in de algemene reserve van de verkoopopbrengsten van erfpachtgronden.   

Toelichting incidentele baten > € 100.000   

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Bouwprojecten & grondexploitatie   
De incidentele baten ad. € 1.026.133 in 2019 betreffen de verkoopopbrengsten van erfpachtgronden.      
Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Bouwprojecten & grondexploitatie   
De incidentele baten ad. € 20.288.369 in 2019, € 19.204.499  in 2020, € 9.488.141 in 2021 en € 9.111.334 in 2022 houden verband met de grondexploitatie.   

Reserve KCC   
De incidentele bate ad. € 102.601 in 2019 betreft de onttrekking aan de reserve KCC voor de inrichting van het KCC t.b.v. zaakgericht werken.   

Reserve sociaal domein   
De incidentele baten ad. € 3.042.648 in 2019, € 914.729 in 2020 en € 2.832 in 2021 zijn onttrekkingen aan de reserve t.b.v. van het sociaal domein.   

Reserve beheer

Het bedrag aan incidentele baten in 2019 is een onttrekking ad € 107.875 die betrekking heeft op beheer
openbare ruimte.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Het bedrag aan incidentele baten in 2019 is een onttrekking ad € 666.864  voor dekking van
onderhoudslasten diverse gemeentelijke gebouwen.

 

2019

2020

2021

2022

Structurele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve flankerend beleid

20.000

20.000

20.000

20.000

Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

11.822

11.822

11.822

11.822

Subtotaal structurele stortingen reserves

-31.822

-31.822

-31.822

-31.822

Structurele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

178.664

178.664

178.664

178.664

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

12.183

12.183

12.183

12.183

Onttrekking De Boeg

14.880

14.880

14.880

14.880

Onttrekking reserve inrichting NME en overige ruimtes

8.561

8.561

8.561

8.561

Onttrekking algemene reserve

541.000

541.000

541.000

541.000

Onttrekking reserve flankerend beleid

500.000

500.000

500.000

500.000

Onttrekking sociaal domein

367.000

367.000

367.000

367.000

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves

1.622.288

1.622.288

1.622.288

1.622.288

Saldo structurele mutaties reserves

1.590.466

1.590.466

1.590.466

1.590.466

 

2019

2020

2021

2022

Totale baten

282.142

278.759

269.310

263.039

Totale lasten

-282.142

-278.759

-269.310

-263.039

Saldo baten en lasten

Inc lasten

-28.803

-24.316

-14.975

-10.776

Toevoegingen aan reserves

-1.007

-22

Totaal inc lasten

-29.810

-24.338

-14.975

-10.776

Inc baten

21.255

19.204

9.488

9.111

Onttrekkingen aan reserves

3.955

915

3

Totaal inc baten

25.209

20.119

9.491

9.111

Structurele lasten

-252.300

-254.389

-254.303

-252.231

Toevoegingen aan reserves

-32

-32

-32

-32

Totaal structurele lasten

-252.332

-254.421

-254.335

-252.263

Structurele baten

255.310

257.017

258.197

252.305

Onttrekkingen aan reserves

1.622

1.622

1.622

1.622

Totaal structurele baten

256.933

258.640

259.819

253.928

Incidenteel saldo

-4.601

-4.218

-5.484

-1.665

Structureel saldo

4.601

4.218

5.484

1.665

Totaal saldo

Totale begrotingslasten

-282.142

-278.759

-269.310

-263.039

Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten

1,63%

1,51%

2,04%

0,63%

Het jaar 2019 en de meerjarenraming laten zien dat er sprake is van een jaarlijks overschot in het structurele saldo. Uit de tabel blijkt dat we voor de begroting 2019 en bijbehorende meerjarenraming  voldoen aan de norm van financieel materieel evenwicht.