Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nissewaard heeft ruim 100 km2 openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarnaast beschikt de gemeente Nissewaard over 247 accommodaties (peildatum 1 juli 2018) in de openbare ruimte. Al deze kapitaalgoederen dienen te worden onderhouden en aan het einde van hun levensduur te worden vervangen. Gelet op de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is continue budgettaire bewaking van middelen noodzakelijk.

Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- , onderhouds- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van onderhoud van de kapitaalgoederen.

Per 1 juli 2018 gaat het voor het begrotingsjaar 2019 om de volgende kapitaalgoederen:

Kapitaalgoed

Aantal

Gebruiksgroep

Accommodaties

54

Onderwijs

25

Binnensport

37

Buitensport

15

Sociaal culturele objecten

48

Bijzondere objecten

42

Bedrijfsruimten/commercieel Vastgoed

12

Parkeervoorzieningen

11

Werkgebouwen

3

Woningen

247

Totaal

Riolering

428 km 

Vrijverval riolering

72 km 

Persleiding

Wegen

2.931.000 m2

Elementenverharding

710.000 m2

Asfaltverharding

47.500 m2

Overige verharding

Civieltechnische kunstwerken

300

Bruggen / viaducten

4

Fietstunnels

30

Kademuren / damwanden

50

Geluidsschermen / keerwanden

33

Steigers / vlonders

176

Metselwerkkeermuren

Openbare verlichting

16.200

Lichtmasten

Water

60.513 m1

Watergang

ruim 400

Duikers

36

Stuwen

101.088 m1

Beschoeiing

Groen

4.825.000 m2

Openbaar groen

ca 33.000

Bomen

Spelen

266

Speelplaatsen

1.235

Speelvoorzieningen

Verkeer

19

Verkeersregelinstallaties

Algemeen beleidskader
Voor het opstellen van de beleids- , meerjaren onderhouds-, en beheerplannen wordt het kader gevormd door de volgende regelgeving:

  • Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten
  • De Financiële verordening gemeente Nissewaard, 2015
  • De Nota Activabeleid, 2015


Specifieke beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s

  • Kadernota Accommodatiebeleid, 2013
  • Uitvoeringsprogramma I Accommodaties, 2013
  • Uitvoeringsprogramma II Accommodaties 2014-2018
  • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), 2014

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het thema Accommodaties en Parkeren.

Voor de accommodaties wordt gebruik gemaakt van meerjaren onderhoudsplannen. Voor het beheer van de openbare ruimte is in 2014 is gestart met het actualiseren van beheerplannen voor de gemeente Nissewaard.

In onderstaand overzicht wordt weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de meerjaren onderhoudsplannen en de actualisatie van de beheerplannen.

Overzicht beleids-, meerjaren onderhouds- en beheerplannen begrotingsjaar 2019:

Meerjaren onderhoudsplannen of
beheerplannen

Jaartal
vaststelling

Jaartal
actualisatie

Financiële vertaling
in begroting 

Accommodaties

2018

Jaarlijks

Ja, vaststelling 2018

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

2014

2019

Niet van toepassing

Riolering & Stedelijk water

2016

2021

Ja

Wegen

2015

2019

Ja

Civieltechnische kunstwerken

2015

2019

Ja

Openbare verlichting

2015

2019

Ja

Groen

2018

2021

Ja

Spelen

2016

2020

Ja

Verkeer

2017

2021

Ja

* Het achterstallig onderhoud is opgenomen in de meerjarenonderhoudsbegrotingen en de uitvoering wordt procesmatig aangepakt. De beschikbare middelen zijn niet toerijkend om ook al het esthetische onderhoud uit te voeren. De verplichte wet- en regelgeving is wel geborgd in de huidige meerjaren onderhoudsbegroting.