Begroting 2019

Financiële uitwerking coalitieakkoord 'Samen voor elkaar'

Financiële uitwerking coalitieakkoord 'Samen voor elkaar'

2. Schoon, heel en veilig

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Invest.

2019

2020

2021

2022

2.1 Openbare orde & veiligheid

Ondermijning

-80

-80

-80

-80

AED's in elke wijk en kern (ca 15 stuks)

-30

Beheer AED's

PM

PM

PM

2.2 Beheer openbare ruimte

Beheer

PM

-300

Uitbreiding buurtpreventie

-30

-30

-30

-30

Ledverlichting lantarenpalen

PM

-132

-132

-132

-132

Besparingen ledverlichting lantarenpalen

35

35

35

35

Stelpost Beheer

97

97

97

97

Investeringen klimaatadaptatie

PM

PM

PM

PM

PM

Inzet voorziening Riolering

PM

PM

PM

PM

Stimulering jongeren verantwoordelijk voor (inrichting) JOP's

-10

-10

-10

-10

Omgevingswet/beheersystemen (+PM) 

-75

-125

-125

-125

2.3 Accommodaties & parkeren

Bestendiging gastvrij parkeren

-300

-300

-300

-300

Hogere parkeeropbrengst (naheffingen) / opvangen binnen parkeerexploitatie

50

50

50

50

Onderbesteding energiebudget a.g.v. verduurzaamheidsmaatregelen

75

75

75

75

Verduurzaming buitensportlocaties

450

-35

-35

-35

Besparingen a.g.v. verduurzaming + aanwending

PM

PM

PM

Oplaadpunten fiets en auto (in garages 18; 6 per garage)

125

-14

-14

-14

Investeringsbijdrage stroomleveranciers

PM

PM

PM

PM

PM

Structureel hogere incidentele verhuur ten goede laten komen van de accommodaties, bijvoorbeeld binnen- en buitensportaccommodaties

50

50

50

50

Onderschrijding onderhoud sportterreinen

30

30

30

30

Onderhoud sportaccommodaties

-50

-50

-50

-50

Accommodaties - beheer en onderhoud

-130

-130

-130

Vervangingsinvesteringen accomodaties 2022 e.v.

PM

Dekking vervangingsinvesteringen accommodaties 2022 e.v. - vrijval kapitaallasten

PM

Renovatie onderwijsgebouwen

1.700

-119

Vrijval kapitaallasten accommodaties

119

Saldo

-370

-569

-569

-869

Reserve Verduurzaming gemeentelijke accommodaties

1.300

Reserve Sportaccommodaties

500

Reserve Onderwijshuisvesting

3.500

3. Duurzaam ontwikkelen en wonen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Invest.

2019

2020

2021

2022

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Herstructurering/verduurzaming bestaande wijken

PM

Gebiedsontwikkelingen (Nn 2040)

PM

Bestemmingsplannen (procesbudget) 

-25

-25

-25

Flexibele schil projecten 

-70

-60

-60

-60

Visualisering participatie Nn2040 

-100

-100

PM 

PM 

3.2 Duurzaamheid & klimaatadaptatie

Begeleidingskosten verduurzaming

-50

-50

-50

-50

Milieubeleid/duurzaamheid eigen woningvoorraad 

-50

-100

-100

-100

Saldo

-295

-335

-235

-210

4. Ondernemen en ontspannen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Invest.

2019

2020

2021

2022

4.1 Economie

Economische ontwikkelingen – herijking en uitvoering beleid 

-50

-50

-50

-50

4.2 Cultuur

Extra budget evenementen

-75

-75

-75

-75

4.3 Recreatie en toerisme

Bernisse gebiedsontwikkeling - stimuleringsbijdrage

50

-50

Trambaan

PM

PM

PM

PM

Bijdrage MRDH trambaan

PM

PM

PM

PM

Extra budget recreatie

-50

-50

-50

-50

Saldo

-225

-175

-175

-175

5. Leren, participeren en ondersteunen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Invest.

2019

2020

2021

2022

5.1 Onderwijs

Cultuureducatie via bibliotheek - extra subsidie

-15

-15

-15

-15

Onderwijsachterstandenbeleid - extra baten

2.300

2.300

2.300

2.300

Onderwijsachterstandenbeleid - extra uitgaven nader te bepalen ('brede school')

-2.285

-2.285

-2.285

-2.285

Kinderraad

-20

-20

-20

-20

5.2 Thuis in de Wijk

Budget burgerinitiatieven

PM

PM

PM

PM

Activering en eenzaamheidsbestrijding

-50

-75

-100

-150

Ten laste van extra gelden meicirculaire 2018

50

75

100

150

Thuis in de Wijk - Waterland

-100

Ten laste van extra gelden meicirculaire 2018

100

5.3 Maatwerk volwassenen

Wmo - respijtzorg + actieprogramma

PM

PM

PM

PM

Dekking binnen Sociaal Domein

PM

PM

PM

PM

Pilot kwaliteit en zorg

-100

Reserve Sociaal Domein of OAB-gelden

100

5.4 Werk en inkomen

Armoedebeleid

-50

-50

-50

-50

Ten laste van extra gelden meicirculaire 2018

50

50

50

50

Saldo

-20

-20

-20

-20

6. Verplichte overzichten

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Invest.

2019

2020

2021

2022

6.1 Ondersteuning organisatie

Strategische beleidsontwikkeling

-75

-75

-75

-75

Organisatieontwikkeling

-75

-75

-75

-75

Opleiding algemeen

-50

-50

-50

-50

Herinvesteren besparingen in organisatie

PM

PM

PM

PM

Saldo

-200

-200

-200

-200

Totaal coalitieakkoord

-1.110

-1.299

-1.199

-1.474