Begroting 2019

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, als gevolg van het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het  een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000, '-' = voordeelRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Baten-195.479-184.652-182.362-184.309-185.580-181.960
Lasten53.73631.10835.37635.14435.98231.685
Mutaties reserves-70210.794-1.388-1.388-1.388-1.388
Totaal programma-142.445-142.751-148.374-150.553-150.986-151.662

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 35.396

12,5 %

Baten

€ 183.770

65,1 %