Begroting 2019

Geprognosticeerde balans

Investering (bedragen x € 1.000)

1-1-2019

31-12-2019

Financiering     

1-1-2019

31-12-2019

Financiële vaste activa

Reserves

Uitgezette geldleningen  

33.935

32.293

Algemene Reserve                   

27.214

27.645

Bestemmingsreserve              

31.915

26.945

Totaal financiële vaste activa              

33.935

32.293

Totaal Reserves                        

59.129

54.590

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Materiële vaste activa  

307.502

308.186

Voorzieningen                          

14.306

14.299

Totaal materiële vaste activa            

307.502

308.186

Totaal voorzieningen              

Vlottende activa

Schulden

Vlottende activa                                    

74.500

72.500

Opgenomen geldleningen   

270.557

272.259

Totaal vlottende activa                    

74.500

72.500

Totaal schulden                    

270.557

272.259

Financieringstekort              

84.252

87.088

Totaal Investeringen      

413.937

340.480

Totaal Financiering 

413.937

413.937

De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.

De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.

Het financieringstekort geeft aan dat voor een deel van de activa nog geen dekking is. Door de ruime kapitaalmarkt wordt verwacht hiervoor een passende financiering aan te trekken. Hierbij wordt scherp gekeken naar de wettelijk gestelde financieringseisen.