Begroting 2019

Mutaties in reserves per programma - thema's

Programma thema's (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017 (- = voordelig saldo)

Begroting 2018 (incl. wijzigingen t/m september 2018)

Begroting 2019 lasten

Begroting 2019 baten

Nadelig saldo

Voordelig saldo

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

- Burgerzaken

-31

-264

13

13

- Dienstverlening

160

160

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

6

- Beheer openbare ruimte

1.407

-1.589

40

40

- Accommodaties & parkeren

21

-559

11

846

835

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

- Bereikbaarheid & mobiliteit

- Duurzaamheid & klimaatadaptatie

-70

-40

- Wonen

-134

- Bouwprojecten & grondexploitatie

237

1.030

1.008

95

913

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

- Cultuur

-55

- Recreatie & toerisme

-97

-128

- Cultureel erfgoed

- Sport

-377

-280

35

35

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

-120

-226

9

9

- Thuis in de wijk

1.726

-5.622

650

650

- Maatwerk jeugd

-490

-1.302

1.989

1.989

- Maatwerk volwassenen

-481

-547

334

334

- Werk & inkomen

62

-647

- Volksgezondheid

-15

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

-101

-278

- Treasury

- Vennootschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-5

- Overige belastingen

9.800

- Overige baten & lasten

-596

9.897

20

1.408

1.388

Totaal reserves

1.039

5.577

913

5.451

Saldo reserves

-4.538

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (incl. reserves)

-497

282.144

282.144

185.228

185.228

Saldo begroting 2019 (incl. reserves)

0