Begroting 2019

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Samen voor elkaar
Hierbij bieden wij u de eerste begroting en meerjarenraming 2019 - 2022 als vervolg op het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar’ aan. In dit coalitieakkoord hebben we gezegd dat we onze handen uit de mouwen steken om Nissewaard verder vooruit te brengen naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Een gemeente waarin onze inwoners zich thuis voelen. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Een plek die geborgenheid biedt en waar je je talenten kan ontwikkelen, ook als je hiermee een risico neemt.

We willen dit nog meer samen doen dan voorheen, samen met onze inwoners, externe partners, andere gemeenten en besturen, en vanzelfsprekend in de gemeenteraad. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Wat we doen moet ook daadwerkelijk bijdragen aan de buitenwereld. Onze inwoner moet dit zien en merken. Onze prioriteit ligt bij het daadwerkelijk realiseren: handen uit de mouwen en uitvoeren. We willen samen met de inwoners Nissewaard nog aantrekkelijker en leefbaarder maken. Dat doen we door samen actuele vraagstukken aan te pakken, te bespreken en op een verantwoorde manier op te lossen. We geven ruimte aan initiatieven, we faciliteren en daar waar nodig nemen we belemmeringen weg of dereguleren we.

Hiervoor is het ook van belang dat wij op constructieve wijze samenwerken met de raad. Ieder vanuit z’n eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gemeenschappelijk doel: doen wat goed is voor Nissewaard en zijn inwoners.  Op de onderwerpen spoedzorg en bereikbaarheid verbinden we onze krachten om meer resultaat te krijgen voor Nissewaard. Samen zullen we de kaders en uitgangspunten bepalen en de uitvoering kracht laten bijzetten door lobby en één sterk geluid te laten horen vanuit  het college, de raad en de verschillende fracties. Zo ben je meer dan de optelsom van de afzonderlijke delen.

De verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde gemeente heeft onze hoogste prioriteit. We gaan behoedzaam om met de beschikbare financiële middelen. Een goede balans tussen investeren in de stad en het versterken van de gemeentelijke financiële positie is van groot belang. De beschikbare middelen investeren wij met als doel om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. Dat biedt kansen om niet alleen dingen slimmer en beter te doen, maar ook een impuls te geven door hierin meer te investeren. We investeren daarom in beheer van de openbare ruimte, eenzaamheidsbestrijding, aanpak van bestaande wijken, armoedebeleid, duurzaamheid, onderwijs
veiligheid, sport en cultuur.

Onze uitdagingen: handen uit de mouwen en schouders er onder
We zien grote opgaven op ons afkomen en dat zijn tegelijkertijd ook onze belangrijkste uitdagingen voor deze collegeperiode. Deze eerste begroting is een verdere uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord en de perspectiefnota. We realiseren ons dat er nog zaken zijn die nog nadere uitwerking vergen en die we samen met de raad verder willen concretiseren. In de tussentijd zitten we niet stil en hebben we onze handen al uit de mouwen.
Vervolg geven aan Nissewaard naar 2040
Nissewaard heeft een aantal grote opgaven van sociaaleconomische, maatschappelijke en ruimtelijke aard. Deze opgaven hangen samen met de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente en vergen een actieve en soms ook een innovatieve aanpak. Wij zetten daarom in op ontwikkelingen die gericht zijn op een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen kunnen een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen van 'Nissewaard naar 2040'. Wij willen daarbij spijkers met koppen slaan en gebruik maken van het positieve economische tij. Op dit moment zijn er reeds een aantal ontwikkelingen gaande die passen binnen de 2040 doelstellingen zoals het metrostation en de amovering van het postkantoor. Waar we samen met bewoners, onderwijs en participanten tot resultaat kunnen komen,  zullen we dit actief oppakken.

Bereikbaarheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is een goede bereikbaarheid voor ons allen van groot belang. Vanwege de eilandligging van Nissewaard op Voorne-Putten geeft dit ons regelmatig (nieuwe) uitdagingen. De gemeente Nissewaard blijft een belangrijke trekkersrol vervullen om samen met de regio een verbetering in de gebiedsontsluiting tot stand te brengen. Hierbij zijn we ook afhankelijk van andere partijen, een goede samenwerking is cruciaal. Op het gebied van bereikbaarheid en bereikbaarheid van de (spoed)zorg komen we met de raad tot werkgroepen om onze positie richting andere partijen en de rijksoverheid te versterken.

Toekomstbestendig sociaal domein
Met de decentralisatie van rijkstaken op het terrein van zorg, jeugd en participatie, beter bekend als het “Sociaal Domein”, is het takenpakket van gemeenten aanzienlijk uitgebreid. De onzekerheid over de effecten, zowel in positieve als in negatieve zin, hiervan op het gemeentelijke huishoudboekje hebben eerder doen besluiten om een ‘hek’ rondom het Sociaal Domein te plaatsen. De reserve Sociaal Domein laat in de exploitatie nog steeds weerbarstige ontwikkelingen zien; soms positief, soms negatief. We streven naar een stabiel meerjarig beeld. Om de financiën op orde te krijgen en te houden is de werkwijze “Thuis in de Wijk” geïntroduceerd, met als speerpunten: meer preventie, het eerder aanpakken van problemen, het realiseren van vroegsignalering. Het idee hierachter is dat wanneer in een vroeger stadium in beeld is welke zorg iemand nodig heeft, dit complexere en daarmee duurdere zorg kan voorkomen. Desalniettemin zien we een grote uitdaging om met de beschikbare middelen de zorg voor onze jeugdigen te continueren.

Met de High Five-methodiek leggen we verbindingen in de samenleving die de sociale cohesie versterken en sociale verschillen helpen te overbruggen. Ons doel daarbij is gezonde en gelukkige inwoners. Bij de start in 2016 was het uitgangspunt van High Five: Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving en werd vooral samengewerkt met sportverenigingen en  –aanbieders. Sindsdien is de doelgroep verbreed tot alle inwoners van Nissewaard. In 2019 ontwikkelen we High Five verder en versterken de verbinding met het sociaal domein, waaronder Thuis in de Wijk.

Rondom eenzaamheid komen we met een plan dat inzicht geeft in wat we al doen en hoe we de aanpak van eenzaamheid verder kunnen versterken. Met diverse samenwerkingspartners bouwen we aan Thuis in de Wijk. We ondernemen stappen om minder mensen afhankelijk te laten zijn van een uitkering en bestrijden tegelijkertijd armoede.

Met het oog op de wettelijke zorg voor de huisvesting van scholen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs streven we naar een efficiënte benutting van de onderwijsgebouwen om het soort onderwijs per wijk/kern zoveel mogelijk op maat en naar behoefte te huisvesten, waarbij de scholen  een goede spreiding hebben, zodat deze voor elk kind goed bereikbaar zijn. Ook hierbij zien wij een financiële uitdaging met het oog op de wens een school in De Elementen te realiseren en de grote renovatieopdrachten van schoolgebouwen waar we voor staan. In samenwerking met schoolbesturen voeren we het bestuurlijk akkoord onderwijshuisvesting uit en komen we tot voorstellen voor renovatie of nieuwbouw van scholen op korte en middellange termijn.

Duurzaamheid
We kunnen niet meer heen om  duurzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Als gemeente hebben wij hierin een voorbeeld rol. Door slimme investeringen in accommodatiesen openbare ruimte verduurzamen we met groter gebruiksgemak voor onze inwoners. We geven vorm aan onze aanpak voor verduurzaming van bestaande wijken en we nemen concrete acties om onze panden te kunnen verduurzamen. Voor het einde van dit jaar zal een eerste voorstel worden gedaan voor de verduurzaming van 26 gemeentelijke panden. Daarnaast is er een voorstel in voorbereiding dat verenigingen gaat ondersteunen bij het verduurzamen en waar wij als gemeente actief in gaan participeren.

Weerbare en wendbare organisatie
Deze uitdagingen kunnen we alleen goed volbrengen met een weerbare en wendbare organisatie.
Een goede financiële huishouding is cruciaal. Het gemeentelijk huishoudboekje moet dus op orde zijn. De beschikbare middelen bepalen immers wat wij kunnen doen voor de  stad, kernen en onze inwoners. Onze gemeente heeft een omvangrijk en divers takenpakket waarmee aanzienlijke financiële middelen gemoeid zijn. Dat de uitvoering van dat takenpakket risico’s met zich meebrengt is een gegeven. Het is dan ook van belang om deze (potentiële) risico’s zo goed mogelijk in beeld te krijgen en waar mogelijk maatregelen te nemen om deze te reduceren.

Goede ICT is cruciaal. Het blijft een uitdaging om met de beschikbare middelen een moderne en toekomstbestendige ICT-structuur te houden. Door rationalisatie en harmonisatie van software en de invoering van een zaaksysteem, een systeem waarmee op termijn de inwoner zelf de voortgang van zijn aanvraag kan volgen, willen we de nodige besparingen opleveren.
Ook blijven we actief inzetten op het beveiligen en beheren van informatie enerzijds en waar mogelijk beter ontsluiten van informatie en analyseren van gegevens anderzijds. Dit doen we om meer inzicht te krijgen en betere besluiten te kunnen nemen. Met goede analyse van gegevens zorgen we dat we gerichte acties kunnen ondernemen om ondermijning tegen te gaan. Het zal echter een uitdaging blijven om binnen de financiële kaders te blijven om onze ICT-structuur op orde te houden. We zullen dit kritisch moeten blijven volgen en waar nodig daar op moeten anticiperen.