Begroting 2019

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Personeelsmobiliteit
Voor 2019 wordt er een bedrag beschikbaar gesteld van € 103.596 om personeelsmobiliteit vorm te geven. Van dit bedrag wordt € 79.323 besteed aan loopbaaninstrumenten als psychologische testen, externe loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement, trainingen en opleiding. De overige € 24.273 wordt ingezet voor opleidingen en cursussen.

Uit dit budget worden o.a. cursussen 'Pensioen in Zicht' voor medewerkers die met (vroeg) pensioen gaan, betaald. Daarnaast kan er van dit budget een medewerker in opleiding (MIO) en/of mentor ingezet worden bij een vervangingstraject bij gepland (pensioen)vertrek van een medewerker met veel unieke kennis. Voor mobiliteitstrajecten in het kader van de personeelsbezuinigingen worden tevens opleidingen betaald uit de reserve flankerend beleid.

Het thema mobiliteit en flexibiliteit is een belangrijke pijler in de steeds sneller veranderende samenleving. In het coalitieakkoord is hier eveneens aandacht aan besteed, extra middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld. De nadere uitwerking hiervan moet nog volgen.

Arbo en ziekteverzuim
Het budget voor ARBO- en ziekteverzuim is voor 2019 totaal € 279.716 begroot.

Voor het contract met de Arbodienst ARBO-Unie is voor 2019 een bedrag begroot van € 99.716
Daarnaast is er een bedrag opgenomen van € 90.000 ten bate van re-integratieactiviteiten i.h.k.v. ziekte, arbeidsdeskundige onderzoeken, bedrijfsmaatschappelijk werk, Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en keuringen. Verder is in het budget rekening gehouden met een deel nieuw beleid uit preventie oogpunt met als doel verlaging van het verzuimpercentage en daarnaast een prikkel als aantrekkelijk werkgever, de vitaliteitsregeling. Hiervoor is incidenteel € 90.000 beschikbaar voor de jaren 2019 en 2020.