Begroting 2019

Stand en verloop reserves en voorzieningen

In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.

 

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000) 

Saldo 31-12-18

Vermeerdering

Vermindering

Saldo 31-12-19

Vermeerdering

Vermindering

Saldo 31-12-20

Vermeerdering

Vermindering

Saldo 31-12-21

Vermeerdering

Vermindering

Saldo 31-12-22

Omschrijving

Algemene reserve

27.214

1.007

576

27.645

541

27.104

541

26.563

541

26.022

TOTAAL ALGEMENE RESERVE

27.214

1.007

576

27.645

541

27.104

541

26.563

541

26.022

Centrumtaken MO/VO

2.497

2.497

2.497

2.497

2.497

Brand preventieve maatregelen

371

371

371

371

371

Herstructurering de Akkers

696

696

696

696

696

Flankerend Beleid

1.444

20

500

964

20

500

484

20

500

4

20

500

-476

Egalisatie milieuheffing

2.421

2.421

2.421

2.421

2.421

Parkeerbeleid

195

195

195

195

195

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

2.237

12

846

1.404

12

179

1.237

12

179

1.070

12

179

903

Bernisse noord

Ontwikkeling KCC

360

103

257

22

279

279

279

Plankosten

De Boeg daklozenopvang

188

15

173

15

158

15

143

15

128

Beheer

4.916

108

4.808

4.808

4.808

4.808

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

327

327

327

327

327

Sociaal domein

15.164

3.410

11.754

1.282

10.472

370

10.103

367

9.736

Herstructurering Sterrenkwartier

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Reserve precario

Bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten

Ondergrondse containers

47

12

35

12

23

12

11

11

Inrichting NME ruimte schaakvereniging

42

9

33

9

25

9

16

9

7

Ontwikkelbudget nieuw theater

10

10

10

10

10

Totaal bestemmingsreserves

31.915

32

5.001

26.945

53

1.996

25.003

32

1.084

23.950

32

1.080

22.902

Totaal reserves

59.129

1.039

5.577

54.590

53

2.537

52.106

32

1.625

50.513

32

1.621

48.924

Stand en verloop van de voorzieningen 2019 - 2022

Voorzieningen

31-12-2018

vermeer-deringen

vermin-deringen

31-12-2019

vermeer-deringen

vermin-deringen

31-12-2020

vermeer-deringen

vermin-deringen

31-12-2021

vermeer-deringen

vermin-deringen

31-12-2022

Appa

687

687

687

687

687

Riolering

13.619

7

13.612

27

13.585

33

13.552

41

13.511

Totaal voorzieningen

14.306

7

14.299

27

14.272

33

14.239

41

14.198

Totaal reserves en voorzieningen

73.434

1.039

5.584

68.889

53

2.564

66.378

32

1.658

64.753

32

1.662

63.123