Begroting 2019

Overzichten o.b.v. wettelijke taakvelden

Begrotingscijfers per programma - taakvelden

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017 (- = voordelig saldo)

Begroting 2018 (incl. wijzigingen t/m september 2018)

Begroting 2019 lasten

Begroting 2019 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.604

2.917

2.842

-60

2.902

0.2 Burgerzaken

578

1.389

2.571

1.097

1.474

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.125

1.051

6.901

4.632

2.270

0.4 Overhead

29.423

29.763

31.116

1.132

29.984

0.5 Treasury

-8.328

-3.845

-76

4.130

4.205

0.61 OZB woningen

-9.112

-8.916

482

9.550

9.068

0.62 OZB niet-woningen

-5.701

-5.534

196

5.921

5.725

0.63 Parkeerbelasting

-167

-198

59

260

201

0.64 Overige belastingen

-214

-14.721

316

5.262

4.946

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-145.599

-150.178

978

155.722

154.744

0.8 Overige baten en lasten

-2.209

-10.127

2.633

646

1.986

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

1.021

9.112

1.039

5.577

913

5.451

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.738

4.908

5.281

189

5.093

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.918

2.461

2.510

59

2.451

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

11.179

14.855

14.534

384

14.150

2.2 Parkeren

1.358

2.164

4.916

3.057

1.859

2.3 Recreatieve havens

3

-2

2

2

2.4 Economische havens en waterwegen

13

17

15

4

11

2.5 Openbaar vervoer

16

23

54

8

45

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

171

199

852

608

244

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

44

29

30

30

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

99

121

191

97

94

3.4 Economische promotie

-21

7

192

205

13

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.919

4.530

5.107

570

4.537

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.314

2.882

3.493

669

2.824

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.168

1.485

1.406

2

1.404

5.2 Sportaccommodaties

3.107

2.858

4.052

1.145

2.908

5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie

4.080

3.834

5.927

2.002

3.924

5.4 Musea

109

129

132

132

5.5 Cultureel erfgoed

112

294

106

8

98

5.6 Media

2.204

2.245

2.289

2.289

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.407

7.090

6.659

67

6.592

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.413

15.096

13.473

818

12.654

6.2 Wijkteams

2.933

6.855

4.448

4.448

6.3 Inkomensvoorzieningen

10.569

10.549

43.506

32.768

10.738

6.4 Begeleide participatie

11.277

10.569

12.638

3.045

9.594

6.5 Arbeidsparticipatie

2.242

4.004

4.197

309

3.888

6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO)

3.304

2.156

2.382

3

2.378

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

10.178

9.552

11.018

1.488

9.530

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.856

20.210

22.112

22.112

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

16.101

18.634

20.246

850

19.396

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.209

219

138

138

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

981

690

682

682

7.2 Riolering

-937

-1.422

4.789

6.088

1.299

7.3 Afval

-2.060

-1.868

10.424

12.654

2.230

7.4 Milieubeheer

1.304

1.276

1.260

3

1.257

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

242

298

722

444

278

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

617

835

938

938

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

4.297

422

20.806

20.314

491

8.3 Wonen en bouwen

619

1.085

1.562

413

1.149

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten

-497

282.142

282.142

187.885

187.885