Begroting 2019

Financiële positie

Ratio's

De hoeveelheid schuld in verhouding tot het eigen vermogen mag niet te ver oplopen omdat dat (op termijn) zou kunnen leiden tot problemen met de rentebetalingen en aflossingen Een indicator daarvoor is de solvabiliteitsratio. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en de overige financieringsmiddelen. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe deze ratio zich de komende jaren naar verwachting zal ontwikkelen.

Solvabiliteitsratio

Nissewaard heeft een solvabiliteitsratio dat meerjarig schommelt rond de 13%. De norm volgens de landelijke signaleringswaarde is 20%. Met andere woorden het is voor Nissewaard van belang om de komende jaren er naar te streven om het eigen vermogen (reserves) te vergroten in relatie tot het vreemd vermogen (schulden). Een verkoop van de aandelen Eneco zou hier een belangrijke positieve impuls aan kunnen geven.

In dit verband is het interessant om te bekijken hoe de schulden zich de komende jaren ontwikkelen. Dit is in de onderstaande tabel weergegeven.

Schuldontwikkeling

In de tabel is de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle (doorgeleende) leningen te lezen. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de eigen gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de schulden een, naar verwachting, dalende trend laten zien. Dit is een financieel gezonde ontwikkeling. Het is desalniettemin wel een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. De VNG adviseert om, conform de landelijke signaleringswaarde, een maximum (plafond) schuldquote te hanteren van 130%. Met de prognoses voor de komende jaren ziet het er naar uit dat Nissewaard daar onder blijft. Het is echter wel van belang om de ontwikkeling hiervan goed te blijven volgen.