Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Naast accomodaties bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen die erg belangrijk zijn voor het welzijnsgevoel van de inwoners.

Wettelijk kader
Er bestaat geen specifieke wet die bepaalt hoe de openbare ruimte moet worden beheerd. Wel bestaat er een ‘zorgplicht’ per beheerdiscipline en heeft de gemeente met wet- en regelgeving te maken vanuit het rijk en de provincie. De ‘zorgplicht’ is vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en stelt eisen aan technische veiligheid. De wet regelt in algemene zin wanneer een rechtspersoon aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. Voor de openbare ruimte betekent dit dat de gemeente moet kunnen aantonen regelmatig onderhoud te plegen en de technische staat van objecten inspecteert, zodat de veiligheid in de openbare ruimte gehandhaafd blijft. Als de gemeente dit niet of in onvoldoende mate doet kan zij aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheid. Uit wettelijke bepalingen worden geen eisen gesteld aan de beeldkwaliteit van een gebied

Specifiek beleidskader
In 2014 is gestart met het opstellen van beleids- en beheerplannen voor de gemeente Nissewaard.
De kaders voor het opstellen van beleids- en beheerplannen is vastgelegd in het door de raden van Bernisse en Spijkenisse in oktober 2014 vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

In het volgende schema wordt per kapitaalgoed het kader weergegeven welke in het IBOR is vastgesteld. Daarnaast wordt weergegeven welke besteedbare middelen in 2019 beschikbaar zijn voor het dagelijks, groot onderhoud en (vervangings)investering van het desbetreffende kapitaalgoed.

De vervangingsinvesteringen voor riolering worden op basis van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) beschikbaar gesteld. Voor de overige kapitaalgoederen worden separate uitvoeringsplannen opgesteld waarin de financiële dekking is opgenomen voor de voorgenomen vervangingsinvesteringen.

                                       (bedragen x € 1.000)

Kapitaalgoed

Beleidskader IBOR

Budget
2019

Investering
2019

Riolering

Voldoen aan de zorgplicht welke is vastgelegd in de wet Milieubeheer en welke is verankerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

1.609

1.090

Wegen

Aan de gebruikers van de openbare ruimte een kwaliteit van verhardingen aanbieden op niveau B conform de CROW normering.

3.609

2.508

Civieltechnische kunstwerken (CTK)

De CTK zijn goed onderhouden, werken naar behoren en voldoen aan de veiligheidseisen.

398

285

Openbare verlichting

De gemeente dient zorg te dragen voor een goed werkende openbare verlichting zodat de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid daarmee worden gediend.

442

57

Water

Voldoen aan de wettelijke watertaken.

582

-

Groen

Het openbaar groen sluit aan op de omgeving en heeft een goed onderhouden uitstraling waarbij gedifferentieerd beheer kan worden toegepast (conform de CROW normen).

2.766

129

Spelen

De gemeente wil haar jongere inwoners voldoende uitdagende, afwisselende, duurzame en veilige mogelijkheden bieden om te spelen (veiligheid conform het Warenwetbesluit attractie en speelvoorzieningen).

311

125

Verkeer

Het in stand houden van de in- en externe bereikbaarheid van de gemeente. Naast bereikbaarheid heeft het bieden van veiligheid prioriteit.

521

-

Totaal

10.238

4.194