Begroting 2019

Financiering

Kredietrisico op verstrekte gelden

Het verstrekken van gelden geschiedt uit hoofde van de publieke taak en bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst wordt ter beperking van het risico zekerheden gesteld. Bij de aanvang van het begrotingsjaar bedraagt de portefeuille van de verstrekte leningen € 33,9 mln. Met uitzonderingen van de verstrekte leningen aan de Woonstichting De Zes Kernen zijn alle verstrekte leningen aan de overige woningcorporaties in het afgelopen jaar ingelost. Ten behoeve van de verstrekte leningen aan de Woonstichting De Zes Kernen zijn tevens waarborgovereenkomsten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gesloten en is met betrekking tot de lening aan de Stichting Vereniging gebouwen Hekelingen een hypothecaire leningovereenkomst gesloten. Voor de overige verstrekte leningen zijn geen zekerheden gesteld. Het risico bij deze leningen is hoger.