Begroting 2019

Financiering

Renterisiconorm

Renterisiconorm

Gemeenten lopen renterisico’s als de rente van de vaste schulden wordt aangepast als gevolg van herfinanciering. Het is van belang dat de leningenportefeuille met een zekere meerjarige spreiding van de herfinanciering is opgebouwd. Hierdoor wordt het renterisico beperkt en kunnen grote fluctuaties in de rentelasten worden vermeden. De renterisiconorm biedt het kader om renterisico’s binnen de leningenportefeuille te beperken. De norm is een bedrag ter grootte van een percentage (20%) van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente, met een minimum van € 2.500.000.

Hieronder is een staat opgenomen, waarin de renteherzieningen en de aflossingen in beeld worden gebracht. De renterisiconorm wordt niet overschreden.

Bedragen x € 1.000.000

2019

2020

2021

2022

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

2,2

0

0

8,2

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

1

Netto renteherziening op vaste schuld

1a -/- 1b

2,2

0

0

8,2

2a

Te betalen aflossing

28,3

27,8

26,4

20,8

2b

Te ontvangen aflossing

1,6

4,1

0,6

2,1

2

Netto aflossing

2a -/- 2b

26,7

23,7

25,8

18,7

3

Renterisico 

(1 + 2) 

28,9

23,7

25,8

26,9

4

Renterisiconorm

56,4

55,8

53,9

53,0

Ruimte onder rente risiconorm

(4 > 3)

27,5

32,1

28,1

26,1

Overschrijding rente risiconorm

(3 > 4)

Berekening rente risiconorm

Begrotingstotaal jaar T

282,1

278,8

269,3

265,0

Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

4

Renterisiconorm

56,4

55,8

53,9

53,0