Begroting 2019

Financiering

Financiering

Financiering

De investeringen en uitgaven van de gemeente worden gefinancierd door het aantrekken van langlopende vaste geldleningen. In overeenstemming met de geldende theorie dat een overheid door een financiering in de behoefte van de inwoners kan voorzien, terwijl door de rentelasten de kosten van het gebruik ook door de huidige gebruikers wordt gedragen. Dit principe is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschreven in de handreiking Houdbare Gemeentefinanciën.

De financieringsmogelijkheid is wettelijk beperkt om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van overheid als crediteur te waarborgen.
De belangrijkste criteria hierbij zijn de kasgeldlimiet voor de verhouding tussen korte en langlopende leningen en de rente risiconorm om de aflossingsverplichting niet te concentreren in een boekjaar.

In het algemeen kan worden gesteld dat bij financiering van eigen behoefte er een zekere keuzevrijheid voor de gemeente is. In het geval van eigen financiering worden de volgende criteria gehanteerd:

  • de financiering is flexibel;
  • de financiering moet tegen de laagste kosten geschieden;
  • de risico’s verbonden aan de financiering moeten beheersbaar zijn en passen binnen de Wet Fido;
  • er wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm;

De financieringspositie van de gemeente wordt in belangrijke mate bepaald door de grondexploitatie en het investeringsvolume. In de begroting is rekening gehouden met het aantrekken van € 30 mln. in 2019, € 10 mln. in 2020 en € 15 mln. in 2022. Bij een lineaire aflossing in 10 jaar verwachten wij een hierover jaarlijks maximaal 2,5% rentevergoeding verschuldigd te zijn. De opgenomen leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2019 € 270,6 mln. De omvang van de uitgezette leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2019 € 33,9 mln.